Press "Enter" to skip to content

Зорилго

Төслийн зорилго
Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын үндэсний болон орон нутгийн байгууллага, багийн иргэдийн зуд болон ой, хээрийн түймрийн эрсдлийг удирдах чадавх бэхжинэ

 

Шалгуур үзүүлэлт
2020 он гэхэд төслийн сумдад

1. Зудаас шалтгаалсан малын хорогдол 10 хувиар буурсан.

2. Түймрээс шалтгаалсан малын хорогдол 15 хувиар буурсан.
3. Нутгийн иргэдийн түймэрт өртсөн дэд бүтэц 20 хувиар  буурсан.