Press "Enter" to skip to content

Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сум

Хөрөнгө оруулалт Сумын засаг даргын тамгын газар болон, сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангид 3.9 сая төгрөгийн “Дуут дохио буюу, Сирень дохио нийлүүлэгдээд байна.

Мөн сумын засаг даргын тамгын газар болон, сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангид 5.6 сая төгрөгийн “Үлээгч аппарат” нийлүүлэгдээд байна.

Сумын засаг даргын тамгын газар болон, сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангид 2.160.000 сая төгрөгийн “Ой хээрийн түймэртэй тэмцэх хувийн хамгаалалтын иж бүрдэл /хөвөн даавуун хүрэм, өмд, малгай, бээлий, хамгаалалтын гутал” нийлүүлэгдээд байна. Мөн 4.500.000 төгрөг бүхий “Чиргүүлтэй усны нөөц сав” нийлүүлэгдсэн.

Объектийн түймрийн 4,5 сая төгрөгний өртөг бүхий чиргүүлтэй 1 тооны усны сав сумын ЗДТГазар буюу мэргэжлийн ангид нийлүүлэгдэлээ.

Мөн төлсийн хүрээнд “Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг” бэлтгэх сургалтанд Сумын мэргэжлийн ангиас 4, Багийн хөршийн бүлгээс 3, нийт 7 иргэнийг Аймгийн Онцгой байдлын Газарт “Сертификатжуулсан” сургалтанд хамрагдалаа.

Мөн төслийн хүрээнд байгуулагдсан 11 багийн хөршийн бүлгийн 176 өрхийн өвөлжөө, хаваржааны хашааг гал түймрээс хамгаалах зурвас татах зориулалтаар Трактор, Хошуут анжис, Роторт хөрс сийрүүлэгч, 23.245.750 төгрөг бүхий иж бүрдэлээр хангагдаад ажиллаж байна.